Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De overeenkomst:

1.  De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandeling
overeenkomst(en) de mondzorg verleende zorgaanbieder (hierna de “zorgverlener”), daaronder begrepen
diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van
overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld worden op
verzoek toegezonden.

Derden:

2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de
keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg
met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor
gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van
toepassing.

Kosten en betaling:

3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht
bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan
declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van
minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk
vertegenwoordiger(s).

4. De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de
door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk van de zorgverlener
ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.Indien wijziging van de tarieven
op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal
de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover- schriftelijk en/of digitaalinformeren.

5. Afspraken dienen-indien noodzakelijk wegens overmacht- uiterlijk 24 uur voor de behandeling te
worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de
gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere
patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht,
zulks met een minimum va € 15 per kwartier.

6. Betalingen dienen binnen 30dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De
door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en
kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van voorschot wordt dit verrekend
met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande is de
zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Behandeling en informatie:

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag
ter grootte van honderdvijftig euro of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q diens wettelijke
vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de
door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening
te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniek kosten . Indien voorafgaande verstrekking
redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde
voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval- tenzij
ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is-voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens
wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties
tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover
schriftelijk. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen
en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking
komen. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig
heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende
extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt
staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden. De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke
ingrijpen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten:

8. Klachten omtrent declaraties dienen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden
ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.
Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en – verplichting niet op.
Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn:

9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere
ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt
aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten
die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten
worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 100, onverminderd
het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.

10. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te
verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid:

11. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de
zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering.